BuildTower

题目描述

Build a tower like this:
题目描述

我的代码

function towerBuilder(nFloors) {
 // build here
 var arr = [];
 for(var i=0; i<=nFloors-1; i++){
  var stars = i*2+1;
  var space = nFloors-1-i;
  arr.push(" ".repeat(space) + "*".repeat(stars) + " ".repeat(space));
 }
 return arr; 
}

Clever

分别计算出空格个数和星星个数,将这些字符连接起来成串,放入字符串数组中。

Key

 • 如何生成重复字符? "字符".repeat(n) 方法
 • 如何将字符放入数组: 每次单考虑字符串数组中的一个元素,每个元素都是一串字符,用+连接形成字符串(元素),再使用arr.push() 方法将每个元素依次放入数组。
-------------完-------------